Direktoratet for byggkvalitet

Logo Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet er eit nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral styresmakt på fleire område innanfor bygningsdelen av plan- og bygningslova. Direktoratet fører for eksempel tilsyn med at byggjevareforretningar og store produsentar, produserer og forhandlar byggjevarer som har forsvarlege eigenskapar. Meininga med å stille krav til dei enskilde produkta er å sikre at byggverket fullt ut skal tilfredstille dei krava til tryggleik, helse, miljø osv. som plan- og bygningslova stiller.

Kontakt oss