-krav på tilbakebetaling av utdanningsstøtte, jf. utdanningsstøtteloven § 11, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss