Sletting av krav (ettergivelse)

Viskelær og papir

Søke om sletting?

 • Søknaden må være skriftlig.
 • Du må være tydelig på hvorfor du mener et krav skal slettes.
 • Legg ved relevant dokumentasjon.


Hva skjer når du har sendt en søknad om sletting?

I de fleste tilfeller må vi sende søknaden videre til våre oppdragsgivere.
De eneste sakene som vi kan avgjøre er purregebyr på bøter, studielån og saksomkostninger som er tilkjent det offentlige i sivile saker.

Vi vurderer om sletting av krav kan være støtende ovenfor samfunnet for øvrig. Det vil for eksempel være støtende om du med vilje forverrer din økonomiske situasjon med hensikt, for å oppnå en ettergivelse.

Vurderingen er streng av ettergivelse, feks vil du ikke få ettergivelse hvis du du har igjen mer enn livsoppholdssatsen etter at utgifter er trukket fra. Altså at du har nok til å nedbetale på gjelda hver måned (hvis kravet er rentebærende så mener vi med nedtbetaling at du faktisk klarer å betale ned på kravet, og ikke bare rentene).

Selv om du søker om å få slettet et krav, stanser vi ikke innkrevingen mens søknaden er under behandling.

Spesielt om sletting av krav for:

 • Bøter, saksomkostninger og inndragninger
  SI har ikke myndighet til å ettergi straffekrav. Vi kan sende søknaden videre til de rette myndighetene dersom du ønsker det. Reglene for å få ettergitt straffekrav er meget strenge. Manglende betalingsevne er i seg selv ikke grunn nok til å få ettergitt/benådet straffekrav. For å få ettergitt straffekrav må det ha oppstått ekstraordinære omstendigheter som gjør det urimelig å forlange at du skal betale. Omstendighetene må normalt ha oppstått etter du ble ilagt kravet. Politiet kan bestemme at du må sone i fengsel for bøter du ikke klarer å betale.

 • Erstatningskrav
  SI krever inn erstatningskrav på vegne av de som skal ha erstatning. Det er bare de som skal motta erstatning som kan ettergi hele eller deler av kravet. Vi kan videresende søknaden om sletting av erstatningskrav til den som skal ha erstatningen.

 • Studielån
  SI kan ettergi studielån, helt eller delvis, dersom vi mener det er umulig å kreve det inn. Betalingsevnen din må da være varig sterkt nedsatt. Det betyr at du ikke har mulighet til å betale studielånet innenfor et rimelig tidsrom. Betalingsvanskene dine må ikke være midlertidige, for eksempel på grunn av forbigående arbeidsledighet eller sykdom. Vi kan ikke ettergi studielån dersom det virker støtende på andre.

  Ettergivelse på grunn av uførhet?

  Midlertidig oppsagt studielån
  Dersom lånet ditt er midlertidig oppsagt, kan du fortsatt ha rett til å få slettet hele eller deler av lånet hvis du blir minst 50 % varig ufør. Retten til å få slettet gjeld er avhengig av din bruttoinntekt. Dersom du mottar arbeidsavklaringspenger, vil du ikke få slettet gjeld hos Lånekassen, men du kan i stedet ha rett til betalingsutsettelse og rentefritak. Det er Lånekassen som behandler slike søknader.

  Permanent overført studielån
  Har du misligholdt lånet ditt i mer enn tre år, kan Lånekassen bestemme at lånet ditt skal bli permanent overført til SI. Hvis studielånet ditt blir permanent overført til SI, mister du alle rettigheter som kunde i Lånekassen. Du kan da ikke få ettergitt studielån ved uførhet, og du mister også retten til å få rentefritak og betalingsutsettelse.

 • Forsinkelsesgebyr
  For at vi skal inngå en avtale om å redusere kravet ditt, må du tilby å betale det du er i stand til. Vi kan inngå avtaler som vil gi bedre dekning enn om vi fortsetter å kreve inn forsinkelsesgebyret. Vi kan ikke gå med på avtaler som virker støtende på andre. Det at noe er støtende, betyr at andre kan reagere negativ på at vi reduserer kravet ditt.

  Dersom du vil søke om sletting av forsinkelsesgebyr på andre grunnlag enn nedsatt betalingsevne, må du sende søknaden direkte til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

 • Benådning

  Å ettergi en straff. En bot er en straff, og det å ettergi en bot kalles derfor benådning.

 • Støtende

  Ofte benyttet i forbindelse med forhold som gjør at samfunnet vil reagere hvis skyldneren får en gjeldsordning. Det kan for eksempel være hvis skyldneren på en illojal måte har innrettet seg med sikte på å få en gjeldsordning, ved bevisst å gi feilaktige opplysninger eller unnlate å betale regninger.

 • Oppdragsgiver

  Eier av kravet. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss