Gjeldsordning

Kvinne som ser på kalender

Gjeldsordning skal gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. 

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og dine kreditorer om hvordan du kan betale ned mest mulig av gjelden din i en begrenset periode, som hovedregel 5 år, mot å få slettet restgjelden. Ordningen kan også omfatte gjeld til det offentlige og kan som hovedregel bare oppnås 1 gang i livet.

Det finnes flere løsninger på gjeldsproblemer.


Gjeldsordning med oss?

Du bør først forsøke å få til en betalingsordning med alle kreditorene dine. Da må du:

 1. Vite hvem du skylder penger og hvor mye.
 2. Ha oversikt over dine inntekter og utgifter.
 3. Foreslå et stipulert budsjett for perioden.
 4. Foreslå hvor mye du kan betale på hvert enkelt krav.
 5. Foreslå hvor lenge gjeldsordningen skal vare.
 6. Legge fram samme forslag til oss og andre kreditorer.


Ble det ikke enighet om betalingsordningen mellom deg og alle kreditorene?

Hvis vi ikke blir enige, kan du gå videre til namsmannen og be om åpning av gjeldsforhandlinger (rettslig gjeldsordning).

For at vi skal kunne være med på en rettslig gjeldsordning vurderer vi følgende:

 • Du skal være varig betalingsudyktig. Det betyr at det økonomiske problemet er permanent og at det ikke er mulig å betale ned gjelden i uoverskuelig fremtid.
 • Forslaget ditt på gjeldsordningen må ikke virke urimelig eller støtende på andre.


Ble det ikke enighet om forslaget til en rettslig gjeldsordning?

Du må da be namsmannen om tvunget gjeldsordning før forhandlingsperioden utløper. Namnmannen sender da saken til tingretten.

 

Hva skjer under en gjeldsordningsperiode?

 • Du har selv ansvaret for å opplyse kreditorene dine om det skulle skje endringer i økonomien din.
 • Du er selv ansvarlig for å betale dividende (utbetaling til kreditorer) til hver av kreditorene hvis dividende er avtalt.
 • Kreditorene kan kreve ordningen opphevet om den ikke blir overholdt.
 • Du vil ha en betalingsanmerkning så lenge en rettslig/tvunget gjeldsordning varer.


Etter en gjeldsordning

 • Når du gjennomført gjeldsordningen i henhold til avtalen, skal kravene i ordningen slettes.
 • Hvis du mottar arv, gevinst eller liknende av betydelig omfang innen to år etter at gjeldsordningsperioden er avsluttet, kan kreditorene kreve at dette blir fordelt på dem.

Relaterte spørsmål og svar

 • Jeg har gjeldsordning, men har likevel fått krav fra SI

  Årsaken kan være at kravet ikke ble registrert i gjeldsordningen da den ble opprettet. Du har mulighet til å be om endring i gjeldsordningen for å få med slike krav.

  Nye krav som du har fått etter at gjeldsordningen ble inngått, må betales utenom ordningen.

Ordbok

 • Dividende

  Dividende er den prosentvise dekningen som kreditorene (de som du skylder penger til) i en gjeldsordning/konkurs får.

 • Namsmann

  Offentlig tjenestemann som har myndighet til å innkreve krav ved tvang.

 • Kreditor

  Den som har penger til gode.

 • Gjeldsordning, tvungen

  Dette er en gjeldsordning der skyldneren utarbeider et forslag til gjeldsordning. Forslaget sendes ut fra tingretten til alle kreditorene med en frist til å komme med innsigelser. Tingretten skal samtidig innkalle skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget. Det er ingen møteplikt for kreditorene på dette møtet. Retten vil etter en vurdering enten stadfeste eller nekte å stadfeste skyldnerens forslag til gjeldsordning.

 • Gjeldsordningsperiode

  Dette er perioden for hvor lenge gjeldsordningen skal vare, normalt 5 år. For tvungen gjeldsordning er det en maksimumsgrense på 10 år. Perioden regnes fra den dagen da det ble åpnet gjeldsforhandlinger.

 • Gjeldsordning, Utenrettslig

  En privat avtale mellom deg og dine kreditorer om at du betaler ned gjelden din over en periode. (Ofte omtalt som frivillig gjeldsordning)

 • Gjeldsordning

  Dette er en ordning som tar sikte på at privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer skal få kontroll over økonomien sin (regulert av gjeldsordningsloven).

Kontakt oss