Trekk i lønn eller trygd

Betyr at du blir trukket et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiveren din eller av NAV, som de så betaler inn til oss (gjelder også feriepenger).

Kakediagram

Hvordan regner vi ut beløpet på trekket?

  Inntekter (nettolønn eller trygdeytelser, barnetrygd, m.m.)
÷ Utgifter (boutgifter, barnepass, m.m.)
÷ Livsopphold
-------------------------------------------------------------------                                                                                                                    

= Månedlig trekk
-------------------------------------------------------------------

Du får alltid brev før vi vurderer trekk (varsel om utleggsforretning). Er det ikke nok igjen til livsopphold, vil vi ikke sette i gang trekk, se livsoppholdssatser.

Hva må du gjøre når du får varsel om utleggsforretning?

 • Sjekk om opplysningene i varselet er korrekte eller om noe mangler.
 • Nye opplysninger må du legge ved dokumentasjon på, at de er riktige.
 • Send skjema og dokumentasjon til oss i posten.

Endre trekkbeløpet?

Hvis du mener at beregningsgrunnlaget ikke er korrekt, må du sende inn en dokumentert klage til oss.
Logg inn på Dine sider og bruk selvbetjening for å klage, eller bruk skjemaet for å Klage på trekket.

Konsekvenser for samboer/ektefelle?

I utgangspunktet har du som skyldner ansvar for egen gjeld. Vi tar ikke utlegg i samboers eller ektefelles lønn eller trygd, men i lønn eller trygd du som skyldner mottar. Vi har muligheten til å beregne trekket utfra husholdningens samlede inntekter og utgifter.

Samboer eller ektefelle kan bli berørt av trekket, fordi husholdningens samlede inntekter blir redusert i trekkperioden.

Trekk i lønn eller trygd vil sannsynligvis gi deg en betalingsanmerkning.

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

 • Betalingsanmerkning

  En betalingsanmerkning er en merknad registrert på deg som person eller på et foretak, om at du/foretaket har en ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller er konkurs.

 • Livsopphold

  Med livsopphold menes det som med rimelighet trengs for å forsørge skyldner og skyldnerens husstand. Livsoppholdssatser.

 • Utleggspant

  Det er når vi tar pant i eiendom, konto eller andre formuesgoder. Eiendom eller annet det er tatt pant i, kan senere tvangsselges til dekning av kravet. Vi kan også sende begjæring til lokal namsmann om å ta utlegg i løsøre.

 • Varsel

  Underretning til en part om at rettslige skritt skal foretas hvis kravet ikke blir betalt.

 • Utleggsforretning

  Det betyr at SI avholder et utlegg for å skaffe dekning for et krav.

 • Utleggstrekk

  Dette er når vi pålegger arbeidsgiver eller NAV å foreta trekk i lønn eller trygdeytelse.

 • Stoppmelding

  Stoppmelding sendes deg når et trekk i lønn eller trygd stanses. Det kan være flere årsaker:
  - en annen kreditor har større rett (prioritet) på å få betalt sitt. Da må vårt krav vente mens et annet krav gjøres opp først.
  - det er for lite penger igjen til å leve for (ikke nok til livsopphold).
  - kravet er oppgjort/nedbetalt.

Kontakt oss