Personvernerklæring -
Statens innkrevingssentral

Personopplysninger

SI behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Behandling innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger. Formålet med behandlingen er å innkreve pengekrav i samsvar med gjeldende regelverk.

Etter personopplysningsforskriften § 1-3 gjelder ikke personopplysningsloven for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.). Imidlertid følger SI generelt Datatilsynets sikkerhetskrav til behandling av sensitive personopplysninger. Organisasjonen og rutinene for å sikre våre data er laget i tråd med dette. Alle ansatte hos SI har skrevet under en taushetserklæring, brudd på taushetsplikten er straffbart.

For å kunne innkreve mest mulig effektivt, har SI tilgang til offentlige administrative registre. Derfor er personvern og datasikkerhet sentralt i all saksbehandling hos SI, slik at folk skal være helt trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Du har på anmodning rett til å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene endres eller slettes. I slike tilfeller skal vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å etterkomme din anmodning så raskt vi kan.

Når det gjelder lydopptak, så sletter vi opptakene automatisk etter 60 dager. Vi gjør aldri lydopptak av telefonsamtaler uten at brukeren først blir bedt om å bekrefte at dette er greit (bruker må gjøre et aktivt tastevalg).

Direktøren ved SI er behandlingsansvarlig for personopplysningene som registreres i våre ulike registre.

Kobling og identifisering

Bruk og kobling av registeropplysninger hos SI skjer for å unngå at folk og bedrifter blir kontaktet flere ganger med de samme spørsmålene.

Annenhåndsbruker og videreformidling

SI har tilgang på de fleste offentlige registre, og er således annenhåndsbruker av slike opplysninger. Disse opplysningene, samt opplysninger om skyldneres inntekts- og formuesforhold og om avholdte utleggsforretninger, brukes også av andre offentlige innkrevingsmyndigheter i Norge. Dette er først og fremst den alminnelige namsmyndigheten (namsmenn, namsfogder), men også Skatteetaten, skatteoppkrevere og NAV Innkrevingssentral kan bruke opplysningene.

Enhver kan kreve innsyn hos SI i de opplysninger som er lagret elektronisk om vedkommende og som holdes tilgjengelig for andre namsmyndigheter.

Passord og sensitive opplysninger - ditt ansvar

Alle passord må læres utenat og må aldri oppgis verken til politi, bank eller andre offentlige myndigheter. Du bør endre passord med jevne mellomrom. Send ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.