Livsoppholdssatser

Livsopphold er det beløpet du minimum skal sitte igjen med etter at:
- du har betalt de faste boutgiftene dine, eventuelle utgifter til barnepass eller barnebidrag.
- vi har trukket deg i lønn/trygd, tatt dekning i skattepenger du hadde til gode eller vi har tatt utleggspant i en bankkonto

Pengepung med matvarer

Hva er beregnet inn i satsen for livsopphold?

I satsene for livsopphold (fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet) er det beregnet inn utgiftene du har til mat og drikke, klær og sko, strøm og fyring, helse, hygiene, telefon, avis, TV-lisens, reiser, dagligvarer, møbler, og så videre. Størrelsen på disse utgiftene varierer ut fra livssituasjonen din, om du bor sammen med noen andre voksne, om du forsørger barn, om du bor på institusjon eller i et land med med et annet leve- og kostnadsnivå enn Norge.

Livsoppholdssatser

Satsene for livsopphold er fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet.

Fra 1.juli 2014 er livsoppholdssatsen lik, enten du har en gjeldsordning, frivillig (utenrettslig) gjeldsordning, ettergivelse, trekk i lønn eller trygd, pant i bankonto eller andre formuesgoder (utleggspant).

For deg som allerede har ei gjeldsordning eller trekk i lønn, eller trygd, inngått før 1.juli 2015, gjelder disse livsoppholdssatsene.


Har du for lite penger igjen til livsopphold (sammenlignet med livsoppholdssatsen)?

Da kan det være at du har utgifter som SI ikke kjenner til. Derfor er det viktig at du sender inn dokumentasjon på utgifter vi kan ta hensyn til i beregningen av trekket, før trekket blir gjort. Hvis du ikke sender inn dokumentasjon blir det brukt stipulerte beløp på feks husleie. Kanskje har du egentlig høyere boutgifter enn dette. 

Klage på for høyt trekk

Hvis trekket er satt for høyt er det viktig at du så snart som mulig klager på trekket - slik at trekket blir riktig justert fremover.

Får du tilbakebetalt penger som er trukket for mye?

Du skal ha penger igjen til livsopphold, men har du ikke sendt inn dokumentasjon før trekket starter, så er hovedregelen at vi ikke tilbakebetaler penger du allerede har blitt trukket. Pengene blir brukt til å betale ned på det ubetalte kravet.

Har du klaget og fått medhold i at trekket skal reduseres, så tilbakebetaler vi trekk som er gjort etter at vi mottok klagen din.

Slik beregner vi når vi må trekke deg for å dekke ubetalte krav

Fra inntekten din (nettolønn eller trygd, barnetrygd, m.m.)
-  trekker vi fra utgifter du har (boutgifter, barnepass, m.m.)
-  og vi trekker fra ditt månedlige trekk til SI for å betale på kravet
= det du har igjen skal være nok til livsopphold
(se livsoppholdssatser for hva som er ditt livsopphold)

 

Kontakt oss