Livsoppholdssatser

Livsopphold er det beløpet du minimum skal sitte igjen med etter at:
- du har betalt de faste boutgiftene dine, eventuelle utgifter til barnepass eller barnebidrag.
- vi har trukket deg i lønn/trygd, tatt dekning i skattepenger du hadde til gode eller vi har tatt utleggspant i en bankkonto

Pengepung med matvarer

Hva er beregnet inn i satsen for livsopphold?

I satsene for livsopphold (fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet) er det beregnet inn utgiftene du har til mat og drikke, klær og sko, strøm og fyring, helse, hygiene, telefon, avis, TV-lisens, reiser, dagligvarer, møbler, og så videre. Størrelsen på disse utgiftene varierer ut fra livssituasjonen din, om du bor sammen med noen andre voksne, om du forsørger barn, om du bor på institusjon eller i et land med med et annet leve- og kostnadsnivå enn Norge.

Livsoppholdssatser

Satsene for livsopphold er fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet.

Fra 1.juli 2014 er livsoppholdssatsen lik, enten du har en gjeldsordning, frivillig (utenrettslig) gjeldsordning, ettergivelse, trekk i lønn eller trygd, pant i bankonto eller andre formuesgoder (utleggspant).

For deg som allerede har ei gjeldsordning eller trekk i lønn, eller trygd, inngått før 1.juli 2014, gjelder gamle livsoppholdssatser.


Er beløpet du sitter igjen med, mindre enn livsoppholdssatsen som gjelder for deg?

Da kan det være at du har utgifter som SI ikke kjenner til - det er viktig at du sender inn dokumentasjon på utgifter vi kan ta hensyn til i beregningen av trekket. Hvis du ikke sender inn dokumentasjon kan det være at det brukes stipulerte beløp på feks husleie og at du i realiteten har høyere boutgifter enn dette.  Du SKAL ha penger igjen til livsopphold.
Les mer om utgifter vi kan ta hensyn til.

Slik beregner vi når vi må trekke deg for å dekke ubetalte krav

Fra inntekten din (nettolønn eller trygd, barnetrygd, m.m.)
-  trekker vi fra utgifter du har (boutgifter, barnepass, m.m.)
-  og vi trekker fra ditt månedlige trekk til SI for å betale på kravet
= det du har igjen skal være nok til livsopphold
(se livsoppholdssatser for hva som er ditt livsopphold)


Kontakt oss