-uteblivelsesdom/fraværsdom/eksigibelt gjeldsbrev, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a og tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a

Kontakt oss