-vedtak om tvangsmulkt, jf. personopplysningsloven § 47a første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Kontakt oss