Generelle vilkår om nettstaden

Trafikklogging
Statens innkrevjingssentral innhentar gjestingsstatistikk for nettsidene sine. Opplysningane blir berre nytta i samanheng med drifta og vidareutvikling av nettsidene.

Informasjonskapslar (cookies)
Nettsidene til staten innkrevjingssentralen bruker informasjonskapslar (cookies). Dette er ei lita fil med teikn som identifiserer nettlesaren din. Gjennom å lagre brukarinnstillingar og spore brukartrendar blir brukte informasjonskapslar til å forbetre kvaliteten på tenesta. Vi samlar data ved hjelp av coockier og innhaldet blir sendt vidare til Google Analytics som vi bruker som verkty for å analysere dataa. IP-maskering er slått på når vi samlar desse dataa. Det betyr at delar av IP-adressa di ikkje blir lagra ved gjesting hos oss. Då blir det anonymisert kva maskin som er brukt på nettstaden vår og vi får inga nøyaktig geografisk plassering ut av dataa vi samlar.

Du kan sjølv stille inn nettlesaren din slik at den avviser coockies
Nettlesaren din kan stillast inn slik at den avviser alle informasjonskapslar, eller slik at den varsel deg når ein informasjonskapsel blir send. Vær oppmerksam på at du ikkje vil få tilgang til alle tenestene på Statens innkrevjingssentral sine nettsider dersom informasjonskapslar er slått av.

Kva data samlar vi på?

  • Kor mang gjesting - kor mange gonger ei side er gjestingt av same brukar, eller nye brukarar.
  • Tida du er inne på ei side - kor lang tid du bruker kan fortelje oss om vi må forbetre innhaldet på den sida. Er det veldig kort tid kan det bety at innhaldet er for vanskeleg å forstå eller ikkje inneheld det du trengde.
  • Søkeord du bruker i søkjefeltet – søkjeorda kan fortelje oss kva du er interessert i å finne på sideren vår. Då freistar vi å gjere det du leiter etter lettare tilgjengeleg, eller opprette det som manglar.
  • Flyten i tenester utan innlogging – bruker du ei teneste hos, som du og mange andre går ut av undervegs, så må vi finne ut kvar i tenesta du gjer dette. Dette gjer vi for å sjå om det er noko feil i tenesta på den plassen, eller om språket eller utforminga kan bli betre.


Hovudmålet med å samle og analysere desse dataa er å gjere nettsidene mest mogeleg brukarvennleg og innehalde det du treng, og ikkje det vi trur du treng.

Kva data samlar vi IKKJE på?
Det blir ikkje samla inn personleg informasjon, og kapselen blir sletta når du avsluttar nettlesaren. Det blir heller lagra ingen informasjon på datamaskina di når du har avslutta nettlesaren.
Vi samlar BERRE trafikkdata i dei opne nettsidene og samlar IKKJE data etter at du har logga deg inn.

Eksterne lenkjar
Lenkjar på Statens innkrevjingssentral sine nettsider kan sende deg vidare til nettstader som er utanfor Statens innkrevjingssentral sin kontroll. Vi gjer oppmerksam på at desse nettstadene kan operere med andre reglar for personvern og tryggleik.

Innsynet til pressa og folket etter offentleglova
Hovudregelen etter offentleglova er at forvaltningsorgana sine saksdokument er offentleg tilgjengelege. Di melding til Statens innkrevjingssentral vil dermed også vere offentleg.

Statens innkrevjingssentral handterer også ein del dokument som inneheld opplysningar som er omfatta av teieplikt . Desse blir unnateke offentlegheit.

Opphavsrett
Innhaldet på nettsidene er opphavsrettsleg verna og blir ått av Statens innkrevjingssentral. Kopiering, tilgjengeleggjering for folket og anna utnytting ut over det som følgjer av åndsverkslova og anna relevant lovgiving, er tillaten så lenge Statens innkrevjingssentral blir nemnt som kjelde ved bruk.

Grafiske element og bilete er ikkje tillatne brukte utan skriftleg samtykke frå Statens innkrevjingssentral.

Ansvar ved feil, manglar og tilgang
Sjølv om Statens innkrevjingssentral kontinuerlege jobbar for at informasjonen på nettstaden skal vere korrekt, fullstendig og tilgjengeleg, kan vi likevel ikkje garantere at det til ei kvar tid er tilfelle.

Statens innkrevjingssentral tek ikkje på seg ansvaret dersom endringar i regelverk ikkje er blitt oppdaterte på nettstaden, skrivefeil eller for andre unøyaktigheiter eller utelatingar i informasjonen på nettstaden. Alle forhold som måtte oppstå mellom Statens innkrevjingssentral og brukarane av sidene, blir regulert av norsk rett med verneting i Noreg.

Passord og sensitive opplysningar - ditt ansvar
Alle passord må lærast utanåt og du må aldri gi det verken til politi, bank eller andre offentlege styresmakter. Du bør endre passord med jamne mellomrom. Send ikkje sensitive eller fortrulege opplysningar med e-post.

Vær forsiktig med å bruke ukjente datamaskiner når du loggar deg inn på Din side. Bruk av tenestene med innlogging gjorde frå nettcafé eller bibliotek må gjerast med stor varsemd.

Bruk av kredittkort
Statens Innkrevjingssentral validerer alle kredittkort via Nets, og er ansvarleg for alle kredittkorttransaksjonar via Statens innkrevjingssentralen sin nettsider.