Saksomkostninger - Dom

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Du kan bli pålagt å betale staten sine omkostninger hvis du blir dømt eller saken blir avvist. I første rekke kan du bli pålagt å erstatte saksomkostninger hvis du kan bebreides for å ha opptrådt på en slik måte at omkostningene har blitt høyere enn nødvendig.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller vil klage på ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Aktuelle lovhjemler

-rettskraftig dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a

Ordbok

  • Ettergivelse

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss