Dagmulkt – Verdipapirhandel Oslo Børs

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Oslo Børs kan ilegge et foretak eller en person som forsømmer sine plikter etter verdipapirhandelloven kapittel 6 en daglig mulkt som løper til forholdet er rettet. Kapittel 6 i verdipapirhandelloven regulerer tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Verdipapirhandelloven § 17-1 første ledd

Kontakt oss