Tvangsmulkt - Mineralloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Direktoratet for mineralforvaltning kontrollerer at undersøkelser, prøvedrift og ordinær bergverksdrift foregår på en forsvarlig måte. Mennesker og dyr skal være trygge og natur og miljø skal være minst mulig skadet. Hvis mineralloven eller vedtak i forbindelse med den ikke blir overholdt, kan Direktoratet for mineralforvaltning ilegge ei tvangsmulkt. 

Tvangsmulkten kan være en løpende dagmulkt eller et engangsbeløp. Hvis engangsbeløpet ikke betales innen fristen, kan det fastsettes et nytt engangsbeløp med ny frist.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller vil klage på ileggelsen av kravet, er det Direktoratet for mineralforvaltning som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra Direktoratet for mineralforvaltning.

Aktuelle lovhjemler

-pålegg om tvangsmulkt, jf. mineralloven § 66, fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

SI-loven § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss