Forsinkelsesgebyr?

Mann med klokke som tikker og gul-lapper på veggen

Hvem skal du kontakte om forsinkelsesgebyret?

  • Har du økonomiske utfordringer med å betale forsinkelsesgebyret,
    så kan du dele opp kravet eller utsette det i selvbetjeningen på fremsiden av www.sismo.no
  • Du kan ikke klage på forsinkelsesgebyret, men dersom du mener at forsinkelsen har oppstått på grunn av forhold utenfor enhetens (selskapets) kontroll eller hvis det finnes særlige rimelighetsgrunner for dette, så kan du søke om ettergivelse til Regnskapsregisteret.
  • Har du har en varig sterkt nedsatt betalingsevne kan du søke til oss om å få redusert forsinkelsesgebyret.

Vi stanser ikke innkrevingen mens søknaden behandles
Du må betale på kravet inntil saken er avgjort, og du eventuelt får innvilget en ettergivelse eller et fritak.

Hvorfor skrives det ut forsinkelsesgebyr?

Alle foretak skal levere inn komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund innen fristen. Hvis ikke dette kommer inn tidsnok ilegges det forsinkelsegebyr.

Hvem har ansvaret for at regnskapet er innlevert riktig og tidsnok?

Foretaket, styreleder og styremedlemmer som er registrert i Brønnøysundregisteret på foretaket, har det formelle ansvaret for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Hvis det ikke er registrert et styre, er det deltakerne eller daglig leder som har dette ansvaret.

Dette gjelder uansett hvem som rent praktisk foretar innsendingen, eller om dere har en avtale med regnskapsfører eller revisor om innsending av årsregnskapet.

Hvorfor sender SI krav om forsinkelsesgebyr til meg?

Forsinkelsesgebyret vil først bli registrert og varslet på foretaket. Hvis foretaket ikke betaler innen fristen, så vil også de andre medansvarlige (solidaransvarlige) få tilsendt kravet. Som solidaransvarlige regnes styreleder og alle styremedlemmer, eventuelt deltakere eller daglig leder.

Hvordan fordeles forsinkelsesgebyret mellom de solidaransvarlige?

Slik fordeles forsinkelsesgebyret mellom solidaransvarlige.

Er selskapet slettet eller konkurs?

Selv om et selskap går konkurs eller blir slettet , forsvinner ikke de ubetalte kravene.
Dersom du er solidaransvarlig (dvs. at du har hatt styreverv i selskapet), vil du fremdeles være ansvarlig for ubetalte krav. Derfor fortsetter også innkrevingen selv om selskapet er slettet eller konkurs.

Klage

Regnskapsregisteret sin beslutning om ileggelse av forsinkelsesgebyr er ikke et enkeltvedtak som kan klages på.

Sjekk selv om årsregnskapet er godkjent
For å finne ut om årsregnskapet er innsendt og godkjent før fristen, kan du sjekke dette enten ved å logge inn på www.altinn.no eller ved å søke på kunngjøringer på www.brreg.no.

Kontakt oss