Ordforklaringer

a

 1. Adkomst til leierett

  Et dokument som representerer en leierett eller borett som kan omsettes. For eksempel en andelsleilighet, obligasjonsleilighet eller aksjeleilighet.

 2. Anke

  Klage over avgjørelse i retten til en høyere rettsinstans. For eksempel fra tingrett til lagmannsrett.

 3. Anvisning til innkreving

  Et dokument som gir saksøker rett til å realisere utleggspant. For eksempel hvis vi har tatt pant i din bankkonto gir en slik anvisning oss rett til å kreve at banken utbetaler beløpet fra kontoen din.

 4. Arrest i formuesgode

  Midlertidig sikring av et pengekrav. Arrest kan tas i alle formuesgoder som det kan tas utleggspant i. For eksempel hus, hytte, pengekrav og bil.

 5. ATK

  Automatisk Trafikk Kontroll (fotoboks)

 6. Auksjon

  Frivillig eller tvungen måte å selge et formuesgode. For eksempel hus, hytte og bil.Formuesgodet blir solgt til høystbydende.

 7. Auksjonvilkår

  De betingelsene som skal gjelde for salg ved auksjon.

b

 1. Begjæring

  Brukes om det å kreve at rettsapparatet eller namsmannen skal ta en beslutning i en sak. For eksempel kan dette være krav om at en namsmyndighet skal gjennomføre et tvangssalg.

 2. Benådning

  Å ettergi en straff. En bot er en straff, og det å ettergi en bot kalles derfor benådning.

 3. Beramme

  Fastsette tid (dato og klokkeslett) og sted for når og hvor et utlegg skal avholdes.

 4. Betalingsanmerkning

  En betalingsanmerkning er en merknad registrert på deg som person eller på et foretak, om at du/foretaket har en ubetalt inkassosak, forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller er konkurs.

 5. Bruksrett

  En rettighet som gir innehaveren en rett til å bruke en annens eiendom. For eksempel veirett, borett og beiterett.

d

 1. Debitor

  Den som skylder penger. For eksempel en låntaker.

 2. Dividende

  Dividende er den prosentvise dekningen som kreditorene (de som du skylder penger til) i en gjeldsordning/konkurs får.

 3. Dom

  Domstolens avgjørelse i en tvist i sivile saker eller avgjørelse i straffesak.

 4. Driftstilbehør

  Gjenstander (løsøre) som brukes i tilknytning til næringsvirksomhet. For eksempel landbruksmaskiner.

e

 1. Eksigibelt

  Gjeldsbrev, panterett eller andre avtaler som gir rett til å drive inn skyld uten søksmål. For eksempel gjeldsbrev fra Statens Lånekasse for Utdanning.

 2. Erstatningsbolig

  En bolig som kan tilbys en person som risikerer å tape sin bolig på for eksempel tvangsauksjon eller tvangssalg.

 3. Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

f

 1. Finansielle instrumenter

  Omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og lignende.

 2. Fondsaktiver

  Verdipapirer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

 3. Fordring

  Et krav eller rettighet mot noen eller noe.

 4. Foreldelse

  Skjer når kreditor taper sin rett til oppfyllelse av krav eller rettighet fordi kreditoren ikke har gjort krav innen fastsatte tidsfrister.

 5. Forelegg

  Reaksjon på et straffbart forhold. For eksempel bot.

 6. Forelegge

  Underrette eller varsle noen.

 7. Forfall

  Tidspunkt for oppfyllelse av et krav.

 8. Forkynning

  Rettslige dokumenter meddelt til parter i for eksempel en rettssak. Forkynningen kan skje på flere måter, for eksempel ved rekommandert brev eller ved personlig overlevering. Selv om du velger å ikke ta i mot betyr det likevel at forkynningen er lovlig gjennomført.

 9. Forlik

  Tvist (uenighet) som avgjøres ved at det oppnås en enighet mellom partene.

 10. Forliksklage

  Stevning (sak) til forliksrådet i en sivil tvist (uenighet der motparten nekter å godta kravet).

 11. Formuesgode

  Et formuesgode kan være fast eiendom (som for eksempel huset, hytte, tomt m.m.), bankkonti, verdipapir, bil, båt eller annet verdifullt løsøre som kan omgjøres til penger ved utleie, salg m.m.

  Vanlige klær, hjelpemidler som skyldner trenger i sitt yrke eller utdanning og ting som har særlig personlig verdi for skyldner, kan likevel ikke tas utlegg i.

  Les mer om Formuesgode

 12. Forringe

  Gjøre et formuesgode for eksempel en eiendom eller en bil, mindre verdifull.

 13. Forsinkelsesgebyr

  Gebyr som ilegges ved for sent innlevert regnskap til Brønnøysundregistrene.

 14. Forsinkelsesrente

  Renter som ilegges når kravet ikke er betalt innen forfallsdato, også kalt morarente (strafferente). Renten beregnes per dag du er for forsinket med betalingen.

 15. Fraværsdom

  Avgjørelse av retten. For eksempel ved manglende tilsvar eller når saksøkte uteblir fra rettsmøte. Det vil si at retten kan avsi dom uten at saksøkte/klager er til stede.

 16. Fravikelse av fast eiendom

  Tvungen fraflytting (utkastelse) fra fast eiendom.

 17. Fullbyrdelse

  Gjennomføring, fullføre, sette i verk.

g

 1. Gjeldsbrev

  Skriftlig dokument som inneholder løfte/erkjennelse om å betale penger man er skyldig til en kreditor.

 2. Gjeldsordning

  Dette er en ordning som tar sikte på at privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer skal få kontroll over økonomien sin (regulert av gjeldsordningsloven).

 3. Gjeldsordning, Utenrettslig

  En privat avtale mellom deg og dine kreditorer om at du betaler ned gjelden din over en periode. (Ofte omtalt som frivillig gjeldsordning)

 4. Gjeldsordningsperiode

  Dette er perioden for hvor lenge gjeldsordningen skal vare, normalt 5 år. For tvungen gjeldsordning er det en maksimumsgrense på 10 år. Perioden regnes fra den dagen da det ble åpnet gjeldsforhandlinger.

 5. Gjeldsordning, tvungen

  Dette er en gjeldsordning der skyldneren utarbeider et forslag til gjeldsordning. Forslaget sendes ut fra tingretten til alle kreditorene med en frist til å komme med innsigelser. Tingretten skal samtidig innkalle skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget. Det er ingen møteplikt for kreditorene på dette møtet. Retten vil etter en vurdering enten stadfeste eller nekte å stadfeste skyldnerens forslag til gjeldsordning.

 6. Gjeldssanering

  Hel eller delvis sletting av gjeld.

 7. Grunnbok

  Grunnboken er et offentlig rettighetsregister over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Føres av Statens Kartverk.

h

 1. Hjemmel

  Et rettslig grunnlag i for eksempel lov, forskrift, avgjørelse i domstol, vedtak eller avtale.

 2. Hovedstol

  Det opprinnelige beløpet i et krav, det vil si beløp uten renter og omkostninger.

i

 1. Immaterialregister

  Offentlige registre over rettigheter. For eksempel varemerke, patent, design eller opphavsrett.

k

 1. Kjennelse

  Rettslig avgjørelse.

 2. Kreditor

  Den som har penger til gode.

 3. Kumulasjon

  Behandle flere krav i samme sak.

l

 1. Legalpant

  Lovbestemt pant.

 2. Livsopphold

  Med livsopphold menes det som med rimelighet trengs for å forsørge skyldner og skyldnerens husstand. Livsoppholdssatser.

 3. Løsøre

  Alle gjenstander som ikke er fast eiendom eller realregistrert. For eksempel bil, campingvogn, smykker eller lignende av verdi.

 4. Løsøreregister

  Et tinglysingsregister for pant og rettigheter i løsøre.

m

 1. Medhjelpersalg

  Tvangssalg gjennomføres av medhjelper. For eksempel via megler.

 2. Mislighold

  Kontraktsbrudd. For eksempel når et krav ikke betales innen forfallsdato.

 3. Misligholdt beløp

  Det beløpet du er på etterskudd med i henhold til den opprinnelige betalingsplanen for studielånet ditt.

 4. Morarenter

  Renter som ilegges når krav ikke er betalt ved forfall, også kalt forsinkelsesrente.

 5. Motregning

  Oppgjør mellom to parter som står i gjeld til hverandre, slik at fordringene helt eller delvis slettes.

n

 1. Namsbok

  Dokument (protokoll) som inneholder namsmannens avgjørelser i saken.

 2. Namsmann

  Offentlig tjenestemann som har myndighet til å innkreve krav ved tvang.

 3. Namsmyndigheter

  Utgjør tingrettene, alminnelig namsmyndighet og særnamsmenn. Statens innkrevingssentral er en særnamsmann. Andre særnamsmyndigheter er skatteoppkreverne, skattekontorene og Nav innkrevingssentral.

o

 1. Oppdragsgiver

  Eier av kravet. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

 2. Oppreisning

  Erstatning for skade, hvor skaden ikke er av økonomisk art.

 3. Oppsettende virkning

  Avgjørelsen skal ikke tas før klagebehandling er avsluttet.

p

 1. Påkrav

  Purring eller varsel om betaling.

 2. Påtalemyndigheten

  Den offentlige myndigheten som påtaler straffbare handlinger. Det kan for eksempel være Riksadvokaten, statsadvokaten og jurister i politiet.

 3. Påtaleunnlatelse

  Strafferettslig reaksjon. Påtalemyndigheten bestemmer at det ikke skal tas ut tiltale selv om straffeskyld anses som bevist.

 4. Panteattest

  Utskrift av grunnboken, løsøreregisteret eller andre realregistre. Dette viser hvem som har hjemmel, og hvilke heftelser som er registrert på fast eiendom, skip eller lignende.

 5. Panteobjekt

  Et panteobjekt er det namsmyndigheten kan ta pant i. Som for eksempel eiendom, kjøretøy og konto.

 6. Panterett

  Særlig rett til å skaffe dekning for krav i ett eller flere formuesgoder.

 7. Panthaver

  Den som har dekning for et krav i en eller flere av skyldnerens formuesobjekter (eiendeler).

 8. Prioritet

  Fortrinnsrett/rekkefølge.

 9. Prioritetsfravikelse

  Det at en pantehaver eller annen rettighetshaver gir avkall på sin plass i prioritetsrekkefølgen.

 10. Prosessfullmektig

  Den som opptrer på vegne av eller fører saken for en part.

r

 1. Rådighetsdel

  Den del av et ekteskapelig felleseie som ektefellen har brakt inn i felleseiet, og som han bestemmer over.

 2. Realregister

  Grunnboken, skipsregistrene, luftfartøyregisteret og kraftledningsregisteret. Det vil si registre for formuesgoder. Realregister er sortert på forskjellige typer formuesgoder (for eksempel gårdsnummer og bruksnummer), ikke på person.

 3. Restanse

  Restbeløp.

 4. Rettsgebyr

  Kostnader eller gebyr for behandling av en sak i retten eller av namsmyndighet/ tinglysingsmyndighet.

 5. Rettskraft

  En dom i en sak har rettskraft når den ikke lenger kan ankes.

 6. Rettsmidler

  Fremgangsmåte ved angrep på rettslige avgjørelser. For eksempel anke.

 7. Rettsvern

  Beskyttelse av rettigheter i forhold til andre kreditorer.

s

 1. Saksøker

  Den som ønsker å fremme sin sak i rettslig sammenheng. For eksempel eieren (saksøker) av krav som ønskes betalt/innkrevd.

 2. Saksøkt

  Den som det rettes krav mot. For eksempel en saksøkt som muligens må betale et krav.

 3. Salgspant

  Panterett i en gjenstand. For eksempel en bil.

 4. Sameie

  To eller flere eier en eiendel sammen.

 5. Særkullsbarn

  Barn som en person har med en annen enn sin nåværende partner (ektefelle/samboer/kjæreste).

 6. Særnamsmann

  Vi er særnamsmann. Det vil si at vi har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Andre særnamsmenn er: Kemner/kommunekasserer, NAVs innkrevingssentral (NAVI)og Skattefogdene.

 7. Sikring

  Beskytte et krav eller en eiendel mot andre kreditorer.

 8. Skjønn

  Vurdering. Foretas for å gi en verdsettelse eller fastslå rettigheter eller plikter.

 9. Solidarskyldner

  Skyldner som sammen med en eller flere andre er medansvarlig for eksempelvis en gjeld eller et lån.

 10. Stoppmelding

  Stoppmelding sendes deg når et trekk i lønn eller trygd stanses. Det kan være flere årsaker:
  - en annen kreditor har større rett (prioritet) på å få betalt sitt. Da må vårt krav vente mens et annet krav gjøres opp først.
  - det er for lite penger igjen til å leve for (ikke nok til livsopphold).
  - kravet er oppgjort/nedbetalt.

 11. Støtende

  Ofte benyttet i forbindelse med forhold som gjør at samfunnet vil reagere hvis skyldneren får en gjeldsordning. Det kan for eksempel være hvis skyldneren på en illojal måte har innrettet seg med sikte på å få en gjeldsordning, ved bevisst å gi feilaktige opplysninger eller unnlate å betale regninger.

 12. Straffekrav

  Pengekrav som er ilagt som følge av en straffbar handling. Vi krever inn følgende straffekrav: erstatning som er tilkjent i en offentlig straffesak, bøter, inndragning og saksomkostninger.

 13. Subsidiær straff

  En straff som trer inn istedenfor en annen hvis denne faller bort. For eksempel kan fengselsstraff være en subsidiær straff hvis du ikke klarer å betale en bot.

t

 1. Tinglysing

  Registrering av rettigheter/heftelser. For eksempel i grunnboken, skipsregisteret, løseøreregisteret og realregistre.

 2. Tvangsauksjon

  Tvangssalg ved offentlig auksjon holdt av namsmyndighet eller medhjelper for at saksøker skal få dekket sitt krav. Tvangssalget kan være av fast eiendom eller løsøre.

 3. Tvangsdekning

  Realisering (salg) av pant.

 4. Tvangsfullbyrdelse

  Gjennomføring av namsmyndighetens beslutning. For eksempel trekk i lønn.

 5. Tvangsgrunnlag

  Dom, kjennelse, forelegg, gjeldsbrev og krav etter særlig lovbestemmelse.

 6. Tvangskraft

  Tvangsgrunnlag som kan fullbyrdes. For eksempel eksigibelt gjeldsbrev eller rettsavgjørelser som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

 7. Tvangssalg

  Beslutning av namsmyndighet om salg av for eksempel eiendom for å oppnå dekning av et krav.

u

 1. Underpant

  Pantsetteren mister ikke retten til å bruke det pantsatte.For eksempel dersom det er tatt pant i en bil er det fremdeles lov til å kjøre den.

 2. Uteblivelsesdom

  Avgjørelse av retten. For eksempel ved manglende tilsvar eller når saksøkte uteblir fra rettsmøte. Det vil si at retten kan avsi dom uten at saksøkte/klager er til stede.

 3. Utlegg

  Sikring av krav ved for eksempel utleggstrekk eller utleggspant.

 4. Utleggspant

  Det er når vi tar pant i eiendom, konto eller andre formuesgoder. Eiendom eller annet det er tatt pant i, kan senere tvangsselges til dekning av kravet. Vi kan også sende begjæring til lokal namsmann om å ta utlegg i løsøre.

 5. Utleggsforretning

  Det betyr at SI avholder et utlegg for å skaffe dekning for et krav.

 6. Utleggstrekk

  Dette er når vi pålegger arbeidsgiver eller NAV å foreta trekk i lønn eller trygdeytelse.

 7. Utligner

  Oppdragsgiver. For eksempel NRK for NRK-lisensen.

 8. Utreiseforbud

  En person forbys å forlate landet.

v

 1. Varig betalingsudyktig

  Dette gjelder dersom en skyldners betalingsevne er så sterkt nedsatt at han ikke i overskuelig framtid kan klare å tilbakebetale gjelden sin. Det blir også vurdert om det er grunn til å forvente endringer i skyldnerens betalingsevne i løpet av de neste fem årene.

 2. Varsel

  Underretning til en part om at rettslige skritt skal foretas hvis kravet ikke blir betalt.

 3. Verdipapir

  For eksempel aksjer, obligasjoner, gjeldsbrev osv.

 4. Verneting

  Den rettskrets eller det namsmannsdistrikt hvor vedkommende har bopel eller slik tilknytning.

 5. Voldsgiftsdom

  Avgjørelse fattet av en domstol partene selv har bestemt.

 6. VPS

  Verdipapirsentralen.