Oslo Børs

Oslo Børs logo

Oslo Børs fører tilsyn av aktører i verdipapirmarkedet og skal rapportere mulige overtredelser av lover og forskrifter til offentlige myndigheter. I følge lovverket for børs- og verdipapirhandel i Norge, kan Oslo Børs ilegge overtrelsesgebyr eller dagmulkt for brudd på loven eller forskiften.

Kontakt oss